Jaffrey-Rindge Rotary Club

Aug 30, 2018
Bruce Hill, President, Jaffrey Historical Society